FM Bandscan Zakopane

20.09.2010 18:28

87,6 MHz RADIO KRAKÓW 1
88,0 MHz JEDYNKA 3
88,4 MHz EXPRES 3
88,7 MHz DEVIN 1
90,0 MHz RADIO KRAKÓW 3
90,4 MHz DWÓJKA 1
90,7 MHz VIVA 3
90,9 MHz DWÓJKA 1
91,9 MHz RADIO FM 3
92,8 MHz JEDYNKA 1
93,4 MHz JEDYNKA 1
94,5 MHz RÁDIO ZET 3
94,7 MHz TRÓJKA 3
96,3 MHz RADIO MARYJA 1
96,5 MHz EXPRES 3
97,2 MHz DEVIN 3
97,8 MHz RADIO ZET 3
98,2 MHz TRÓJKA 1
99,2 MHz FUNRADIO 3
100,0 MHz RADIO KRAKÓW 1
100,1 MHz REGINA 3
100,4 MHz REGINA 1
100,7 MHz RADIO MARYJA 1
101,8 MHz RMF FM 1
102,4 MHz SRO 1 1
102,7 MHz VOX FM 1
103,2 MHz RMF FM 3
103,5 MHz SRO 1 3
104,7 MHz RMF FM 1
105,2 MHz RADIO ALEX 1
105,8 MHz LUMEN 1
106,3 MHz RADIO ZET 1
106,9 MHz JEMNE 3
107,9 MHz VOX FM 1